Home » Արծաթե դար, պատմավեպ, գիրք 1-ին, գիրք 2-րդ by Միքայել Շաթիրյան
Արծաթե դար, պատմավեպ, գիրք 1-ին, գիրք 2-րդ Միքայել Շաթիրյան

Արծաթե դար, պատմավեպ, գիրք 1-ին, գիրք 2-րդ

Միքայել Շաթիրյան

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

Թեև այնքան էլ հայտնի գործ չէ, բայց շատ գեղեցիկ ձևով է ներկայացնում Կիլիկիայի հայկական թագավորության հիմնադրումը: